Brak wtyczki FLASH

Cele programu

Przedszkole jest miejscem edukacji, w którym odbywa się proces wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem kulturowym, społecznym i przyrodniczym oraz nabywania gotowości do nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

 

Zadania, przed którymi staje dziecko w przedszkolu, przygotowują je do: działania w „kategorii zmiany” i funkcjonowania w „społeczeństwie ryzyka”, antycypowania skutków, pokonywania sytuacji trudnych, radzenia sobie w sytuacjach nowych, planowania własnej pracy, samodzielnego dochodzenia do wiedzy poprzez odnajdywanie źródeł informacji, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i branie za nie odpowiedzialności, odpowiedzialności za siebie, zachowania w sytuacjach zagrożenia, wartościowania zachowań własnych i cudzych.


Cele szczegółowe, z których wynikają zadania i obszary edukacyjne ujęte w programie, zgodnie z celami zawartymi w podstawie programowej:

 1. Odkrywanie siebie, jako osoby o specyficznych potrzebach, z indywidualną linią rozwojową.Poznawanie własnych cech, zdolności, upodobań, możliwości i dążenie doich realizowania oraz wykorzystywania poprzez świadome postrzeganie. Odkrywaniewłasnego potencjału.
 2. Osiąganie wielowymiarowej samodzielności emocjonalnej, przystosowawczej, organizacyjnej, uspołecznionej, zdystansowanej.
 3. Kształtowanie właściwych zachowań wobec własnego zdrowia.
 4. Konstruowanie wiedzy z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej. Rozumienie zjawiska przyczynowości w przyrodzie. Kształtowanie zachowań i rozwijanie świadomości ekologicznej. Rozpoznawanie zależności i przejmowanie odpowiedzialności za naturę.
 5. Poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej, przedszkolnej i budowanie więzi społecznych.
 6. Poznawanie bliższego i dalszego środowiska społecznego. Budzenie uczuć patriotycznych i obywatelskich.
 7. Uczestniczenie w kulturze i poznawanie świata wartości etycznych (dobro, prawda, wiara) oraz estetycznych (piękno).
 8. Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej.
 9. Rozwijanie umiejętności symbolicznego ujmowania rzeczywistości. Rozumienie znaków i rytuałów przyjętych w kulturze.
 10. Kształcenie kompetencji komunikacyjnych i językowych.
 11. Budzenie zainteresowania światem obrazu, pisma i dźwięku, nabywanie gotowości do nauki pisania i czytania oraz przyswajanie elementarnych umiejętności pisania i czytania.
 12. Poznawanie znaczenia matematyki w codziennym życiu i rozumieniu rzeczywistości.
 13. Poznawanie, rozumienie i wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki.