Brak wtyczki FLASH

Program wychowawczy Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie

"WSPOMAGAJ DZIECKO MIŁOŚCIĄ, DOBRYM SŁOWEM. NIE NAGINAJ GO I NIE KRYTYKUJ, ONO I TAK PÓJDZIE WŁASNĄ DROGĄ, DROGĄ TWORZENIA..."

 

Wiadomym jest, iż podstawowy obowiązek wychowania dziecka ciąży w głównej mierze na rodzinie, pragniemy jednak jako przedszkole wspomóc ważne dzieło wychowania, przejmując część zadań wychowawczych, które wspierałyby wszechstronny rozwój naszych wychowanków, albowiem dobro dzieci i przyszłych pokoleń jest przecież naszą wspólną, wielką sprawą. Program wychowawczy naszego przedszkola bierze pod uwagę szeroko rozumianą współpracę z rodzicami, otwiera swoje podwoje dla przemyślanych i pożytecznych inicjatyw rodzicielskich, a wszystko w tym celu, aby obu stronom dać możliwość właściwego diagnozowania i zapobiegania sytuacjom zaniedbań wychowawczych i opiekuńczych. Żadne z naszych dzieci i rodziców nie może być pozostawione samo sobie. Dlatego też my- nauczyciele chcemy zostać partnerami rodziców i wszystkich instytucji wspomagających naszą twórczą pracę, a z każdej zaistniałej w przedszkolu i poza nim sytuacji, i tej dobrej i tej złej, zamierzamy wyciągać właściwą lekcję, która przyczyni się do nowego, lepszego rozumienia i rozwiązywania problemów naszych wychowanków. Wierzymy iż nasze kubusiowe przedszkole zapewni radosne dzieciństwo i odważny start w świat ucznia XXI wieku.

 

PODSTAWOWE CELE WYCHOWAWCZE PRZEDSZKOLA:

 • WSZECHSTRONNY ROZWÓJ SPOŁECZNY I INTELEKTUALNY WYCHOWANKA DOSTOSOWANY DO JEGO MOŻLIWOŚCI, POTRZEB I ZAINTERESOWAŃ,
 • WSPIERANIE KSZTAŁTOWANIA POSTAWY SPOŁECZNEJ DAJĄCEJ WYCHOWANKOWI MOŻLIWOŚĆ AKTYWNEGO ZAISTNIENIA W GRUPIE KOLEŻEŃSKIEJ, W RODZINIE ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,
 • EDUKACJA PROZDROWOTNA I PROEKOLOGICZNA UŚWIADAMIAJĄCA DZIECKU JEGO MIEJSCE W ŚRODOWISKU, PROMUJĄCA I KSZTAŁTUJĄCA WŁAŚCIWE NAWYKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE,
 • WSPIERANIE ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO I EMOCJONALNEGO UŁATWIAJĄCEGO DZIECKU SAMOPOZNANIE I ZAAKCEPTOWANIE SAMEGO SIEBIE.

 

ZADANIA NASZEGO PRZEDSZKOLA

WSPIERAMY WSZECHSTRONNY ROZWÓJ ABSOLWENTA POPRZEZ:

 • TWORZENIE ATMOSFERY BEZPIECZEŃSTWA
 • STYMULOWANIE ROZWOJU PSYCHICZNEGO , FIZYCZNEGO I EMOCJONALNEGO
 • PRZEKAZYWANIE WIEDZY I ZASTOSOWANIE JEJ W ŻYCIU
 • KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU WARTOŚCI
 • PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI I DOKONYWANIA WYBORÓW
 • PROPAGOWANIE ZDROWEGO SYSTEMU ŻYCIA , AKCEPTOWANIE SIEBIE I INNYCH.
 • TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU I REALIZACJI ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ
 • KSZTAŁTOWANIE ZASAD KULTURY I WSPÓŁŻYCIA W GRUPIE
 • INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU WYCHOWAWCZEGO.

 

MODEL ABSOLWENTA IDEALNY ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:

 1. SAMODZIELNY
 2. ODPOWIEDZIALNY
 3. KULTURALNY
 4. TOLERANCYJNY

 

SZKIC IDEAŁU WYCHOWANKA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

Katalog podstaw absolwenta naszego przedszkola:

Dobrze orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu w domu i w przedszkolu. Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w życiu codziennym i formułować pytania poszukując na nie odpowiedzi. W swoim zachowaniu prezentuje pogodę ducha, lubi siebie i innych.

 

JEST SAMODZIELNY

Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów podejmować działania i potrafi dostosować się do reguł. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

 

JEST ODPOWIEDZIALNY

Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań, potrafi opanować emocje. Szanuje i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny.

 

JEST KULTURALNY

Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania dobre i złe, rozumie obowiązek podejmowania tych pierwszych. W kontaktach z innymi ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z poprawnym komunikowaniem się. Potrafi zapanować nad emocjami.

 

JEST TOLERANCYJNY

Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z innymi, akceptuje ich odmienność. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku.

 

PRZEDSZKOLE PREFERUJE IDEĘ PODMIOTOWOŚCI W PRACY Z NASZYMI PODOPIECZNYMI.